За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Развитие на капацитета на Карин дом за организационна и финансова устойчивост

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. – www.ngogrants.bg

Проектът е с продължителност 18 месеца и стартира през м. ноември 2014г.

eegrants

Цел на проекта

Да се развие капацитета на Карин дом за ефективно управление и привличане на ресурси, което да създаде благоприятстваща среда за дейности в подкрепа на деца със специални нужди. Проектът е насочен към дарители, представители на бизнеса, медии, други НПО, местни общности и цели повишаване на ангажираността към темата за социалното включване и увеличаване на мотивацията за социална отговорност.

Дейности

  • Създаване и прилагане на стратегия за развитие на Карин дом (2015-2020);
  • Разработване на ефективни механизми за привличане на средства за повишаване на финансовата устойчивост;
  • Обмяна и разпространение на добри практики и знания за организационна и финансова устойчивост;
  • Дейности по информиране, популяризиране и застъпничество

Резултати

Чрез разработване на стратегия за развитие на Карин дом ще се постигне организационна стабилност поради по-точното планиране на дейността и необходимите ресурси. Екипът на проекта ще развие своя капацитет за управление на процесите по фондонабиране и социален маркетинг, в резултат на което ще се повиши доверието към Карин дом, привличането на нови дарители, повишаването на мотивацията на съществуващите вече дарители. Ще се увеличи ефективността от използването на различните комуникационни канали, което ще повлияе на разпознаваемостта на каузата сред общността, медиите и дарителите.