За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация

op-logo
eu-logo op-logo

Цел:

Да се изгради действащ социален механизъм за значително подобряване достъпа до пазара на труда и професионалната реализация за родителите на деца с увреждания чрез едновременна мотивационна, психологическа, социална и образователна подкрепа за подобряване качеството и стандарта на живот. Да се предложат мерки за активното включване на социално уязвима група от родители чрез насърчаване на равните възможности, подобрената пригодност за заетост и осигурена пълноценна подкрепа за тях и техните деца. Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.

Финансиране:

Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Обща стойност на финансирането: 218 421,13лв., от които:

  • 185 657,96лв. – финансиране от Европейския социален фонд на Европейския съюз и
  • 32 763,17лв. – национално съфинансиране

Дейности:

  1. Създаване и поддържане на единна информационно-комуникационна платформа – приложение за връзка между родителите на деца с увреждания и компании–партньори на Карин дом за осигуряване на възможност да получат подкрепа при включване в заетост.
  2. Организиране на представителни мероприятия – дискусия между работодатели и родители на деца с увреждания за преодоляване на предварителни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда
  3. Предоставяне на обучение за повишаване или придобиване на нова професионална квалификация за родители на деца с увреждания
  4. Провеждане на обучение по ключова компетентност 2 „Обучение по чужди езици” – езиково обучение по английски език
  5. Предоставяне на интегрирана социална услуга (терапевтични занимания с децата с увреждания, докато техните родители ползват специализирана психологическа, образователна или консултантска услуга)
  6. Предоставяне на мотивационни тренинги и психологическа подкрепа на родителите на деца с увреждания за преодоляване на психическата бариера и мотивиране за започване на работа
  7. Дейности за информация и комуникация

Очаквани резултати:

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и подобряване достъпа до заетост и качество на работните места. Изграждане на дългосрочно партньорство с работодатели от региона за осигуряване на трудова заетост на родители на деца с увреждания. В резултат на обученията родителите на деца с увреждания ще са придобили знания и умения да упражняват професии като „Сътрудник социални дейности“ и „Организатор интернет приложения“, като по този начин те ще повишат своето самочувствие и конкурентоспособност на пазара на труда.

Период на изпълнение

април 2017 г. - декември 2018 г.

Финансира се от

Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Лице за контакт

Звезделинка Атанасова
zatanasova@karindom.org
телефон: 052 / 302 518

Новини