За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Подобряване качеството на живот и социална интеграция на децата в приемна грижа

Цел на проекта: Да предостави възможност за 7 деца със специални потребности в приемна грижа да получат индивидуална подкрепа съобразно техните нужди, да разгърнат своя потенциал, за да стана по-независими и да развиват своите социални и комуникационни умения. Тези умения ще помогнат на децата в тяхната адаптация/преход в детска градина, като ще им позволи цялостно участие в обществения живот и по-добри шансове за осиновяване.

Дейности:
Едногодишният пакет от услуги за тези приемни семейства включва:
– Оценка на нуждите на детето и семейството
– Разработване на индивидуален терапевтичен план за детето съобразно неговите нужди
– Индивидуални/групови сесии с физиотерапевт/логопед/психолог/специален педагог/музикален терапевт
– Използване на услугата „Библиотека на играчките“
– Психологическа подкрепа и обучения за родители как да прилагат препоръчаните им от специалистите методи и подходи
– Консултации със социален работник
– Съвместни дейности с други деца и родители за социална интеграция
– Транспорт до и от Карин дом при необходимост

В центъра на всички дейности на Карин дом стои семейно-ориентираният подход, който подкрепя семействата и надгражда техния капацитет да разбират и насърчават развитието на своите деца. Приевните родители стават по-уверени, получават насоки и развиват умения за преодоляване на предизвикателствата, които срещат в ежедневния живот.

Резултати:
– За децата – позитивно развитие на двигателната, когнитивната, комуникационната и социалната област, адаптивно поведение и позитивна промяна по отношение на връзката родител-дете, придобиване на умения за самообслужване;
– За родители – придобити увереност и умения за това как да подкрепят развитието на своите деца. Обучението на родителите и тяхното участие в групи предоставя възможности за взаимна подкрепа и потенциално намаляване на родителския стрес.
Проектните дейности допринасят за по-добрата адаптация на децата в детските градини, което ще спомогне и за тяхната успешна социална интеграция.

Проектът със Сдружение „Приятели на България“, Лондон  гарантира уважение по отношение правата на децата за ранно детско развитие и качествено обучение, което им дава равен старт.

Период на изпълнение

март 2017 – февруари 2018

Финансира се от

Сдружение Приятели на България, Лондон

Лице за контакт

Дарина Райкова
draykova@karindom.org
телефон: +359 52 302 517

Новини