За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Дискутирани теми, заключения и предложения от Деня на отворени врати в Карин дом

7 декември 2015

На 4-ти декември Карин дом беше домакин на организирана съвместно с Национална мрежа за децата и членове на мрежата от региона дискусия на тема: „Ранна подготовка и превенция на отпадане от образователната система на деца в риск“.

Едно от предложенията, които участниците дискутираха беше „Разходният стандарт за едно дете със СОП да се увеличи и той да е един, независимо дали детето е в общообразователна или специална детска градина“ .

Недостигът на социални асистенти беше другият актуален въпрос, който бе повдигнат. „В момента на постъпване в детска градина е най-наложително да има социален асистент, който да подпомогне адаптацията на детето“, сподели директор на детска градина. За съжаление практиката показва, че 120 асистенти във Варна подкрепят 150 деца, а нуждите са много по-големи. Допълнително, ниското заплащане и трудностите при тази професия я правят непривлекателна и са причини за голямо текучество на заетите.

Друга трудност при приобщаването на децата е архитектурната среда – липса на рампи, подходящи тоалетни, трудно-достъпни дворни пространства в училищата, липса на гъвкавост при определяне етажа на класната стая на дете с двигателни затруднения или ресурсния кабинет. Често достъпността на средата зависи не само от държавата, а и от решенията на ръководството на градината или училището. Тяхната активност и мотивация са основен фактор за осигуряването на приобщаваща среда за децата със специални нужди.

В дискусията се включиха представители на Община Варна, Ресурсен център – Варна, детски ясли, градини и училища, Отдела за закрила на детето, здравни медиатори, НПО, доставчици на социални услуги, и родители. Предложенията от участниците в срещата ще бъдат обобщени и представени на всички тези страни с цел постигане на по-добра координация и по-ефективно използване на наличните ресурси.

Събитието е част от проект: “Развитие на капацитета на Карин дом за организационна и финансова устойчивост”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. – www.ngogrants.bg

eegrants

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни