За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Нормиране на Въпросниците по възрасти и етапи (ASQ-3 и ASQ:SE) за България

Проектът е финансиран от Фондация „Отворено общество“, програма Ранно детско развитие, Лондон, Великобритания.

Проектът е с продължителност 12 месеца и стартира през м.април, 2015 г.

Цел
Основната цел на проекта е да се осъществи изследване за адаптация на скрийнинг – Въпросници по възрасти и етапи, Трето издание (ASQ-3™): Система, посредством която родителите да изследват сами своето дете и Въпросници по възрасти и етапи (ASQ:SE): Система, посредством която родителите да могат сами да следят социално-емоционалното състояние на своето дете. Въвеждането на тези въпросници в практиката ще доведе и до тяхното официално приложение като норма за развитието на децата в България. Изследването се провежда на база подписано споразумение с Пол Брукс Пъблишинг и Програма Ранна интервенция към Университета в Орегон, САЩ.

Дейности

1. Подготовка за реализиране на проучването:

  • Изготвяне на представителна извадка за целта на научното изследване в България
  • Подбор на професионалисти (медици, психолози, учители в детски градини и т.н.), които да се включат в изследването;
  • Ксерокопиране на необходимия брой въпросниците ASQ-3 и ASQ-SE, както и 25 копия на Български наръчник за ASQ:SE.

2. Обучение на професионалисти от различни сфери (медицинска, образователна и социална) за това как да изготвят и прилагат ASQ-3 и ASQ-SE – обученията ще бъдат водени от член на обучителния екип на Карин дом.

3. Прилагане на ASQ-3 и ASQ-SE сред 1000 деца из цяла България. Обучените професионалисти ще прилагат и събират ASQ в своята практика – педиатрична практика, детски ясли, детски градини и други услуги. Карин дом ще предоставя консултации на професионалистите относно това как да прилагат ASQ в своята работа.

Включване в изследването за адаптация

Всеки специалист, представител на детска ясла или градина, педиатър, педиатрична болница или отделение, които работят с деца на възраст от 1 месец до 5 години и половина, биха могли да заявят своето желание като се свържат с Магдалена Цонева на имейл mtsoneva@karindom.org или телефон 0878 750 269.

Въпросниците се раздават на родителите на деца от 1 месец до 5 години и половина и те сами ги попълват. Отговорите на родителите ще помогнат на и самите тях да разкрият силните страни на своето дете и как се развива то за възрастта си. Тази информация ще послужи за адаптирането на Въпросниците по възрасти и етапи за България.

Резултати

Основният резултат е адаптирането на инструментите за ASQ-3 и ASQ-SE скрийнинг за България. След като тези инструменти се въведат като официални за определяне нормата на развитие на децата в България, те могат да бъдат използвани за откриване и проследяване на онези бебета и малки деца, които имат нужда от услуги по ранна интервенция. Скрийнингът може да се използва от различни професионалисти и услуги сред които педиатрични практики, детски ясли, детски градини, услуги по ранна интервенция и други социални услуги.

В процеса на адаптация Карин дом ще постига по-добро сътрудничество с професионалисти от медицинската, социалната и образователна сфера. Дейностите по разпространение на скрийнинга и неговото приложение ще доведат до повишена чувствителност сред професионалисти и родители относно необходимостта от прилагането на въпросниците и ранното откриване на изоставане в развитието на децата от 1 месец до 5.5 години.

Период на изпълнение

април 2015г. - март 2016г.

Финансира се от

Фондации „Отворено общество“

Лице за контакт

Веселина Василева
vvassileva@karindom.org
телефон: 052/ 302 517