За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин Дом търси лидер, който да доведе организацията до нови хоризонти

2 февруари 2018

Ако вярвате, че вашето призвание е да работите за подобряване качеството на живот на децата със специални потребности, да участвате в политики за спазване на техните права и имате страстта, уменията и волята да допринесете за развитието на Карин дом – свържете се с нас! Кандидатствайте за Изпълнителен директор на Карин дом.

Повече от 20 години Карин Дом е организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства в България. Организацията се ангажира с политики за подобряване качеството на живот и равни възможности за хората с увреждания в България. Нашата мисия е да подкрепяме социалното приобщаване на деца със специални нужди и техните семейства чрез професионални услуги, застъпничество и повишаване на информираността на обществото. През годините Карин Дом се развива като терапевтичен център за деца със специални нужди, в който работят висококвалифицирани специалисти, които помагат на децата и техните семейства не само от Варна и региона, но и от цялата страна.

След повече от 15 години нашият изпълнителен директор Мариана Николова ще се оттегли, тъй като ще поеме друг голям проект на организацията. Нашата стратегия за напредък е фокусирана върху идентифицирането на необходимата промяна в организацията за осигуряване на непрекъснат растеж и въздействие. След повече от две десетилетия работа с и за деца, Карин Дом е в момент на преструктуриране и стратегическо планиране, за да бъде поддържан дългосрочния и устойчив растеж.

В този контекст търсим вдъхновяващ и ангажиран лидер, който да поеме ролята на изпълнителен директор, да даде нов поглед на организацията и да бъде двигател за организацията по най-ефективния и ефикасен начин. Нашият лидер трябва да има доказан опит в ръководството и развитието на организация, да има визия за бъдещето на Карин дом. Необходимо е да има задълбочено разбиране и опит като посланик на правата на детето, за да отговори на нашата амбиция да бъдем водещи в предоставянето на социални услуги за деца с увреждания и заинтересована страна в изготвянето на политики и промяна на отношението към тях.

Цел на позицията.

Изпълнителният директор отговаря за изпълнението на стратегическите решения, взети от Управителния съвет и управлява цялостната дейност на организацията. Той трябва да подкрепя организационното развитие и да осигури устойчив растеж като насочва дейностите към устойчив темп на развитие и своевременно въвежда нови техники, методи и управленски решения. В рамките на своите отговорности да предприема мерки за осигуряване на персонал и квалификация, здравословни и безопасни условия на труд, насърчаване на развитието на екипа. Изпълнителният директор има мандат да представлява организацията при подписването на договори и всички документи за финансово-счетоводно и административно управление. Той осъществява необходимата комуникация, за да създаде и поддържа връзка между партньорските организации в националната и международната мрежа и трябва да може да работи с медиите, да познава и използва комуникационни канали за разпространяване на информация.

Обобщение на ключовите функции и отчетност:

• Разработване с екипа на стратегически план за набиране на средства и  привличане на големи донорски организации, местни партньори и заинтересовани страни от бизнеса.
• Насочва управлението на дейностите, свързани с реализирането на целите и проектите на Карин Дом. Извършва всички необходими управленски решения, изисквани от конкретна ситуация.
• Докладва пред Управителния Съвет на организацията за извършените дейности и разходите, направени за всеки проект. Представя междинни и окончателни финансови отчети. Подготвя ежемесечни отчети за извършената работа.
• Подкрепя взаимоотношенията с медиите, провежда пресконференции, участва в различни радио и телевизионни предавания, като представя и популяризира Карин дом и резултатите на екипа.

Необходими квалификации на успешния кандидат:

Ценни качества, които изискваме от кандидата за позицията са: ангажираност, креативност и честност:

• Трудов стаж: минимум 3 години опит в ръководенето на хора и екипи, включително управление на качеството, финансово управление и управление на проекти;
• Образование: Университетска степен в социална или управленска сфера;
• Познаване на международно и национално законодателство, свързано с правата на детето, закрилата на детето, социалните услуги и неправителствените организации;
• Отлично познаване на политиките и практиките за деца в България;
• Инициативен и управленски подход към решаването на задачите;
• Да поддържа добри междуличностни отношения, да притежава отлични писмени и устни комуникационни умения;
• Отлични организационни умения;
• Езикова подготовка: Отлично владеене на английски и български език.

Карин Дом предлага:

• Възможност за промяна в политиките и практиките за деца с увреждания в България и Варна.
• Работа за водеща организация в сферата на правата на детето с международно управление и с традиции в подкрепата на децата и семействата.
• Управление на отдаден екип и благородна кауза.
• Конкурентно възнаграждение.

Предлаганата позиция е за гр. Варна и изисква възможност за пътувания в страната и чужбина.

Необходими документи за кандидатстване:

• CV (на английски език)
• Придружително писмо (на английски език)
• 2 препоръки (на английски език)

Моля, изпратете ни документите си на адрес: careers@karindom.org . Крайният срок за кандидатстване е 26 февруари. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю (на английски език).

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни