За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом обявява свободна позиция за Психолог

8 март 2022

Стани част от нашия екип!

Желаем да присъединим към екипа си добри професионалисти, ценим ентусиазма и желанието за постижения, етичното отношение и екипната работа. Инвестираме в екипа си чрез предоставяне на вътрешни квалификации, възможности за обучения и развитие. Идеалният за нас кандидат е с висок морал и ценности, динамичен, мотивиран, толерантен и подкрепящ каузата на Карин дом да работи за благоденствието на децата.

Фондация Карин дом търси да присъедини към своя екип Психолог

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • Работи с деца със специални образователни потребности – индивидуална и групова терапия, екипни обследвания и консултации. Ежедневно планира и отчита индивидуалната и групова работа и честотата на посещение на децата. Участва в изготвянето на индивидуални планове и програми, текущи оценки, екипни становища, изходящи оценки и документация на децата.
 • Подбира подходящи методи и средства за въздействие и терапия. Провежда индивидуална и групова терапевтично-обучителна работа с деца с физически проблеми и умствени увреждания, речево-говорни нарушения, сензорни проблеми, поведенчески проблеми, хиперактивно поведение и аутизъм, множествени увреждания. Използва в работата си психолого-педагогически методи за обучение. Участва в изпълнението на индивидуалната програма на децата, изработена от екипа. Попълва формуляри в индивидуалните досиета, ежемесечни отчети.
 • Участва в процеса на включващото образование на децата в общи и специални детски градини и училища. Включва се в планирани срещи с родители и близки на децата.
 • Участва в дейността на Фондацията като ресурсен център и център за обучение – семинари, практически занятия за родители, професионалисти, студенти, доброволци, социални асистенти и др.
 • Работи в екип за изпълнение на целите на организацията. Изготвя ежемесечни отчети за своята дейност. Поддържа и повишава професионалната си квалификация чрез включване в квалификации, обучения, семинари, проекти и др.
 • В своята работа извършва:
  – провеждане на психологично интервю и оценка на проблем; оценка на ресурсите и дефицитите на индивида; формулировка на случай;
  – изготвяне на план за психологични изследвания;
  – наблюдаване и анализиране на модели на поведение;
  – оценка на основни психологични функции; оценка на общо ниво на интелигентност;
  – изследване на личността по скринингови въпросници;
  – създаване на терапевтична връзка с пациента и оказване на психологична подкрепа;
  – работи със специализирани психометрични методики (тестове) за оценка на когнитивни процеси.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНATA ДЛЪЖНОСТ

 • Образование: висше – с образователно – квалификационна степен: Бакалавър/ Магистър по специалност: „Психология”, “Детско-юношеска психология”, “Клинична психология”.
 • Опит в работа с деца и техните семейства над 2 г
 • Общи познания за медицински, социални, образователни аспекти при състояния на уврежданията;
 • Опит в неправителствена организация или в сферата на обществените науки;

УМЕНИЯ

 • отлични комуникативни умения и работа в екип;
 • за работа с деца и семейства;
 • за диагностика на психични състояния и психични процеси.
 • за психологично изследване и психологична работа, помощ и подкрепа на деца, лица и групи
 • за изграждане на доверителни отношения с клиентите;
 • за работа в екип;
 • за адекватно разчитане и реагиране на различните емоционални състояния на клиентите;
 • много добра писмена култура;
 • много добри компютърни умения (Microsoft Office, Internet);
 • професионална етика и конфиденциалност

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:
– отговорност
– търпение
– комуникативност;
– емпатия;
– аналитичност и способност за вземане на решения;
– емоционална интелигентност;
– инициативност;
– гъвкавост;
– готовност за работа в динамична среда;
– недискриминативно отношение;
– добро управление на работното време;

ПРЕДИМСТВА:

 • Познаване на институциите, услугите и НПО в общността и страната;
 • Владеене на английски език на работно ниво;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Мотивираща и динамична работна среда;
 • Развитие в сферата на НПО и работа с кауза;
 • Участие в обучения, тиймбилдинги, събития на организацията;
 • Трудов договор на пълен работен ден;
 • Мотивиран екип и приятна работна атмосфера.
 • Позицията е по заместване до връщане на титуляра.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Ако тази възможност представлява интерес за вас и желаете да кандидатствате:

Първи етап: Моля изпратете автобиография на български език в европейски формат с актуална снимка, както и кратко мотивационно писмо до 20.03.2022 на имейл: bboncheva@karindom.org.
Втори етап: Интервю с избрани кандидати.

За Фондация Карин дом

Фондация Карин дом е неправителствена организация, която от 1996г. стартира работата си като Център за Социална Рехабилитация и Интеграция на деца със специални потребности. Мисията на Карин дом е да подпомага приобщаването и включването на децата със специални нужди и техните семейства, чрез професионални услуги, подкрепа и повишаване степента на общественото съзнание. Екипът от специалисти на Карин дом се състои от 55 човека и подкрепя годишно над 300 деца и семейства от Варна и страната. Основните дейности са терапия и рехабилитация, ранна интервенция и интеграция, обучения и застъпничество, стимулираме доброволчеството.
В началото на 2021Г. Карин дом стартира свой дългогодишен проект – строителство на нова сграда за терапевтичен и обучителен център. Плановете на Карин дом са още тази година строителството да бъде финализирано и изцяло преместена дейността на организацията.

Чрез тази дългосрочна инвестиция Карин дом цели да:

• Създаде среда за ранно детско развитие, която да подкрепя повече деца и семейства;
• Предостави комплексни услуги за деца със специални нужди и техните семейства, които да подпомагат тяхното успешно приобщаване;
• Създаде пространство за учене за деца, родители, студенти и специалисти;
• Създаде център за обмен на знания и изследователска дейност;
• Проектира място за събития и кампании.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни