За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом обявява свободна позиция за Специален педагог

8 март 2022

Стани част от нашия екип!

Желаем да присъединим към екипа си добри професионалисти, ценим ентусиазма и желанието за постижения, етичното отношение и екипната работа. Инвестираме в екипа си чрез предоставяне на вътрешни квалификации, възможности за обучения и развитие. Идеалният за нас кандидат е с висок морал и ценности, динамичен, мотивиран, толерантен и подкрепящ каузата на Карин дом да работи за благоденствието на децата.

Фондация Карин дом търси да присъедини към своя екип Специален педагог за групова терапия с деца в ЦСРИ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 1. Участва в екипното обследване на нови деца за включване в група за терапевтична работа в среда Монтесори
 2. Планира, организира и води групов терапевтичен процес и извършва терапевтично-обучителна работа с деца със специални потребности – физически и умствени увреждания, речево-говорни нарушения, сензорни проблеми, поведенчески проблеми, хиперактивно поведение и Аутизъм, множествени увреждания. на деца със специални потребности.
 3. Анализира и подпомага когнитивното развитие на децата, играта и възможностите за самообслужване в ежедневието.
 4. Изгражда у тях умения и навици за самостоятелност. 4.Подпомага правилното организиране на учебно-възпитателния процес, трудовата дейност на децата, самообслужването, забавните и спортните игри;
 5. Участва в изготвянето и изпълнението на годишна програма по Монтесори системата за обучение и възпитание:
 6. В ежедневната си работа с децата, извършва дейности, отговарящи на основните изисквания за прилагане на Монтесори системата за обучение и възпитание, основаващи се на принципите и практиката в тази област;
 7. Организира подготвената среда в класната стая и следи за реда в нея, като изисква същото от помощник- възпитателите работещи в групата;
 8. Изработва допълнителни (не оригинални) Монтесори материали, според нуждите и възможностите на децата посещаващи групата;
 9. Поддържа връзката на децата с природата и околната среда, като заедно с децата извършва дейности, свързани с конкретни процеси и явления;
 10. Организира работата на помощник възпитателите, работещи в групата, оказва им методическо обучение и обучение в контекста на терапевтичната работа и според метода Монтесори.
 11. Подбира подходящи методи и средства за въздействие за планирани и непланирани ситуации в ежедневието на децата;
 12. Организира интеграционни дейности на децата от групата , с която работи с другите деца от Карин дом и общността. Участва в процеса на подготовка и провеждане на интеграцията на децата в общообразователни детски градини и училища;
 13. Поддържа и попълва необходимата документация, според правилата за работа с деца в Карин дом.
 14. Консултира родителите на децата включени в поверената й група. Дава насоки и обучава родители и близки за продължаване на терапията в домашни условия;
 15. Планира, анализира и отчита ежедневно груповата работа и честотата на посещения на децата. Изготвя ежемесечни отчети;
 16. Подготвя и участва в празници и развлечения, организирани за децата в/ извън Карин дом;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.  Поддържа и повишава своята квалификация чрез включване в курсове, семинари, предимно в обучения по Монтесори системата за обучение и възпитание и за повишаване на квалификацията си като специален педагог;
2.  Участва в дейността на Фондация „Карин дом“ като ресурсен център и център за обучение – обучава като част от мултидисциплинарен екип – семинари, практически занятия за родители, професионалисти, студенти, доброволци, социални асистенти и др. от региона и страната.;
3. Ежегодно провежда необходимите изследвания за лична здравна книжка;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНATA ДЛЪЖНОСТ

1.Професионална компетентност:
• Висше образование- квалификационна степен бакалавър/магистър по „Специална педагогика“, специалност „Логопедия“;
• Опит в работа с деца със специални нужди и семейства-мин. 3 г
• Познания за специфичните медицински, социални, образователни и поведенчески аспекти при различните състояния на увреждания;
• Много добра компютърна грамотност;

2. Личностни качества:
• Умения за работа в екип;
• Отговорност- професионално отношение към конкретните задължения при заеманата длъжност, изпълнение на поставените допълнителни задачи и изпълнението им в конкретните срокове;
• Добра комуникативност;
• Креативност
• Търпение;
• Инициативност;
• Готовност за работа в динамична среда;
• Аналитичност и способност за вземане на решения;
• Опит в работата с деца и родители;
• Недискриминационно отношение;
• Добро менажиране на работното място;
• Стремеж за надграждане на професионалните знания и умения.

ПРЕДИМСТВО
– Умения за прилагане на принципите и практиката на Монтесори системата за обучение и възпитание при работа с деца със специални потребности в предучилищна възраст;
– владеене на английски език на работно ниво.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Мотивираща и динамична работна среда;
 • Развитие в сферата на НПО и работа с кауза;
 •  Участие в обучения, тиймбилдинги, събития на организацията;
 •  Трудов договор на пълен работен ден;
 • Мотивиран екип и приятна работна атмосфера.

Първи етап: Моля изпратете автобиография на български език в европейски формат с актуална снимка, както и кратко мотивационно писмо до 20.03.2022 на имейл: bboncheva@karindom.org.
Втори етап: Интервю с избрани кандидати.

За Фондация Карин дом

Фондация Карин дом е неправителствена организация, която от 1996г. стартира работата си като Център за Социална Рехабилитация и Интеграция на деца със специални потребности. Мисията на Карин дом е да подпомага приобщаването и включването на децата със специални нужди и техните семейства, чрез професионални услуги, подкрепа и повишаване степента на общественото съзнание. Екипът от специалисти на Карин дом се състои от 55 човека и подкрепя годишно над 300 деца и семейства от Варна и страната. Основните дейности са терапия и рехабилитация, ранна интервенция и интеграция, обучения и застъпничество, стимулираме доброволчеството.
В началото на 2021Г. Карин дом стартира свой дългогодишен проект – строителство на нова сграда за терапевтичен и обучителен център. Плановете на Карин дом са още тази година строителството да бъде финализирано и изцяло преместена дейността на организацията.

Чрез тази дългосрочна инвестиция Карин дом цели да:

• Създаде среда за ранно детско развитие, която да подкрепя повече деца и семейства;
• Предостави комплексни услуги за деца със специални нужди и техните семейства, които да подпомагат тяхното успешно приобщаване;
• Създаде пространство за учене за деца, родители, студенти и специалисти;
• Създаде център за обмен на знания и изследователска дейност;
• Проектира място за събития и кампании.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни