За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом – свободна работна позиция Директор „Услуги за деца и семейства“

12 януари 2023

Карин дом обявява свободна работна позиция за Директор „Услуги за деца и семейства“.

Екипът нa Карин дом работи вече 26 години, за да подкрепя децата със специални нужди и техните семейства, да водят независим и щастлив живот. От есента на 2022 пораснахме с една наша сбъдната мечта, открихме новия комплекс за здравни, социални и образователни услуги в нова сграда, създадена специално за нуждите на децата със специални нужди и техните родители.

Щастливи сме, че имаме възможност да растем и да достигаме до повече семейства. Новият комплекс е пример за иновативен и функционален център на международно ниво.

Днес комплексът ни подкрепя около 300 деца годишно чрез комплекс от услуги като:

 • услуги по ранна детска интервенция – домашни визити и консултации в домашна среда, детска ясла и на площадката;
 • индивидуални и групови сесии на деца от екип от специалисти: логопед, психолог, физиотерапевт, ерготерапевт, специален педагог, Монтесори педагози;
 • водна рехабилитация;
 • социални и психологически консултации за родители;
 • обучения и тренинги за родители и специалисти в социалния и образователен сектор;
 • застъпническа дейност за промяна на политики и закони в подкрепа на децата със специални нужди.

Нашите принципи на работа поставят на първо място зачитане и гарантиране на правата на децата. Вярваме, че всяко дете, независимо от неговото физическо и психическо състояние, има възможности и силни страни, които следва да се развиват и използват, когато говорим за осигуряване на неговите основни права и равен достъп от социални, здравни и образователни услуги, семейни грижи и обществена подкрепа.

Днес търсим отговорен и сърцат професионалист, който да подкрепя и разбира нашата кауза и има желание да заеме своето място в екипа на Карин дом на позицията:

Директор „Услуги за деца и семейства“. Основните отговорности:

 • Отговаря за развитие на услугите в комплекса според организационната визия, стратегия и ценности.
 • Изготвя годишен план на услугите според организационната стратегия за комплексна, навременна и достъпна подкрепа за семейства и деца и организира работата на екипа.
 • Отговаря за качеството на услугите според българското законодателството и регулярна обратна връзка от подкрепени семейства и партньори.
 • Отговаря за развиване нови услуги, дейности и програми според нуждите на общността, организационните ресурси и възможности.
 • Планира, организира, координира, контролира работата на екип от близо 40 специалисти (консултанти по ранна интервенция, логопеди, психолози, физиотерапевти, кинезитерапевти, ерготерапевти, социални работници, Монтесори педагози и помощник -възпитатели) и връща обратна връзка.
 • Отговаря за поддържане на ефективен модел на работа на база данни за оказана подкрепа, използвани ресурси и натовареност.
 • Търси нови възможности за партньорство с европейски и национални институции, научноизследователски институции, бизнес организации, правителствени и неправителствени организации, асоциации , университети, здравни организации и образователни институции.
 • Отговаря за организацията на процесите по:

– прием на нови деца;

– вход и изход от услугите, преминаване от една в друга услуга;

– регулярно ежемесечно отчитане към институции, по проекти и различни партньори и дарители;

– оптимизиране процесите по отчитане и тяхната дигитализация;

– въвеждане на иновации: нови услуги, модели и практики на работа;

– планиране натовареността на екипа и отделните специалисти;

– координира воденето на цялостната документация по екипи.

 • Отговаря за създаване и поддържане на организационна култура , която спазва правата на всички деца, семейства и колеги и стимулира екипност и въвличане и ангажиране на родителите като партньор.
 • Отговаря за спазване на етичния кодекс и организационната методология на работа на с деца и семейства.
 • Изготвя и поддържа документация:

– необходима за отчитане дейността на Фондацията пред общински, държавни институции и партньори;

– необходима за провеждане на дейността на Фондацията и предоставените от нея услуги, съобразно българското законодателство.

 • Отговаря за застъпническата дейност на организацията.
 • Участва в дейностите, свързани с набиране на финансови средства и дарения в полза на Фондацията.
 • Участва активно в управленски срещи на Карин дом.
 • Участва във вземането на решения за управление и организацията на работа, представя годишен отчет за работата на услугите пред Управителния съвет и дава предложения за годишен план.
 • Координира въвеждане, обучение и развитие на новопостъпилите специалисти и служители.
 • Представлява организацията на национални и международни форуми и конференции.

Квалификация и профил на кандидата:

 • Бакалавърска или магистърска степен в една от следните области: хуманитарни науки, бизнес развитие и администрация, обществено здраве;
 • С опит в социалния и/ или граждански сектор;
 • Разбиране и визия за това как функционират услугите за хора за деца със специални нужди в България;
 • С опит в управление на екип и услуги за деца и семейства;
 • Владеенето на английски език е предимство.

Ако разпознавате себе си като човека за описаната позиция, ще се радваме да изпратите Вашата автобиография и мотивационно писмо на вниманието на Борислава Черкезова, изпълнителен директор на Карин дом до 25 януари 2023, на имейл: bcherkezova@karindom.org .

Какво предлагаме:

 • Постоянен трудов договор със справедливо заплащане спрямо отговорностите на позицията;
 • Грижа през програма „Здраве и благоденствие“;
 • Вътрешна система проследяване и стимули за добро представяне;
 • Обучения за изграждане на лидерски умения, застъпничество, придобиване на знания и умения за водещи методи и подходи за подкрепа на деца със специални нужди и родители;
 • Пакет от мобилен телефон, служебен компютър;
 • Възможност за пътувания, свързани с обмен на опит в страната и чужбина по проекти на организацията.

Ангажираме се да разгледаме всички подадени кандидатури и да върнем обратна връзка и покана за първо интервю на кандидатите, които отговарят на очакванията ни за тази отговорна позиция и са изпратили мотивационно писмо.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни