За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучителният екип на Карин дом провежда надграждащи обучения по Ранна интервенция в цялата страна

6 юли 2015

Обучителният екип на Карин дом провежда надграждащи обучения на специалисти от центрове за Ранна интервенция на уврежданията в цялата страна, по Проекта за социално включване, финансиран от Министерство на труда и социалната политика с държавногарантиран заем от Международна банка за възстановяване и развитие.

Снимките са от обучението в Бургас. Екипът оприличи услугата, която центърът предлага, на хеликоптер и много се забавляваха докато рисуваха и определяха мястото си, като елемент от сложната машина.

Целта на тези обучения е развиване на умения на екипите, за предоставяне на услугата ранна интервенция на уврежданията. 

Като очаквани резултати след приключане на обученията са:

  • Развиване на умения за партньорство с родителите
  • Яснота за ролята на професионалиста в контекста за предоставяне на услугата „Ранна интервенция“
  • Разбиране за ролята на всеки член от екипа и взаимодействието между специалистите
  • Екипна комуникация по случая: Устна (екипи срещи – начални, текущи …) и Писмена (управление на документация – образци, план, договор, процедури и др.)
  • Познаване на етапите на детско развитие – норма и някои маркери за патология в детска възраст.
  • Познаване на въздействието на увреждането върху развитието на децата.
  • Познаване на методи и подходи за развитие на комуникативни, двигателни и социални умения у децата.

За да постигнат това, обучителите използват различни методи и подходи за провеждане на обученията, като:

Информиране – предоставяне на систематизирани знания под форма на лекции, презентации, методическо ръководство, снимки и видео.

Сензитивиране – набор от техники, насочени към работа с нагласи за приемане на различията в състоянията при децата със специални нужди, определяне и развитие на силните им страни, съпоставяне с нормите за възрастта.

Обмяна на групов опит по отношение на работа с деца, родители и работа в екип. Разглеждат се казуси, ролеви игри и работа в група, обсъждане, дискусии с цел обмяна на опит между обучаемите и обучителите.

Учене от собствен опит и рефлексия – за промяна на нагласи, за решаване на проблеми, работа по казуси от тяхната практика, влизане в роля, размяна на роли.

Оценката на ефективността на обученията, нуждата от допълнителни обучения и супервизии по темата, извършваме чрез групови дискусии относно силните и слаби страни на прилагането на семейно-ориентирания подход и предизвикателни ситуации в практиката на специалистите работещи в Центровете за ранна интервенция на уврежданията. Въпросниците и анкетните карти в края на обученията ни помагат да оценим удовлетвореност на участниците относно целите, съдържанието и практическта приложимост на обучението.

Звезделина Атанасова
Директор Център професионално обучение

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни