За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Свободна работна позиция: Ръководител „Финансово – счетоводен отдел“.

1 април 2022

Карин дом търси енергичен и мотивиран професионалист за позицията:

Ръководител „Финансово – счетоводен отдел“

I.Основни отговорности за позицията:

1. Изготвя годишния бюджет на организацията и следи изпълнението му

1. Планира, управлява и координира финансовите операции и разходи на организацията

2. Управлява системите за финансово управление и контрол /СФУК/, като съвкупност от политики и процедури, насочени към подобряване на финансовата дисциплина, ефикасност и ефективност, основани на участието на всички отговорни служители от екипа.

3. Изготвя финансови анализи и справки при вземане на стратегически решения с цел ефективно управление и устойчивост на организацията

4. Ръководи и организира дейността на счетоводен екип – оперативен счетоводител и ТРЗ специалист.

5. Работи в тясна взаимовръзка с независим одитор, Изпълнителния директор и Управителния съвет при годишното приключване на организацията, както и при даването на текуща информация за финансовото състояние на организацията.

6. Изготвя проектобюджети към проекти за различни финансиращи организации, като работи в сътрудничество с екип „Развитие“ и счетоводителя при изготвянето на бюджети към донори и дарители на организацията.

7. Работи съвместно с координаторите по проектите по финансовото отчитане на направените разходи по проекти и дарители.

8. Следи за разходите и изпълнението на бюджетните пера по проектите и подготвя финансовите отчети към финансиращите организации и дарителите.

9. Следи за разходите направени от заплати, формирани от трудовите договори, допълнителните споразумения и други заповеди по трудовото правоотношение и граждански договори на организацията.

10. Ежемесечно представя баланс на организацията пред Изпълнителния директор и Управителния съвет за наличните средства, разходите по проектите, депозитите, наличност в касата и прогнозни разходи и приходи (cash flow).

11. Работи в сътрудничество с Директор услуги за деца и семейства и Административен директор по въпроси с финансовата ефективност на дейностите и организация на отчитането им

12. Следи всички нови регулаторни изисквания и промени и тяхното въздействие върху финансовите операции и отчетност на Карин дом

II.Изисквания за заемане на длъжността:

Задължителни:

 • Завършено висше икономическо образование с права на съставител на ГФО
 • Умение за общуване и работа в екип;
 • Владеене на средно ниво на английски език;
 • Добра компютърна грамотност – Word, Excel, Internet; опит с конкретни счетоводни програми
 • Организационни и аналитични умения;
 • Умения за работа в екип, гъвкавост и комуникативност

За предимство ще се счита:

 • Предишен опит при водене на счетоводство на неправителствени организации и отчитане на проекти към донори и финансиращи организации;
 • Опит при работа в динамична офис среда.

Ние предлагаме:

 • Мотивираща и динамична работна среда;
 • Развитие в сферата на НПО и работа с кауза;
 • Участие в обучения, тиймбилдинги, събития на организацията;
 • Трудов договор на пълен работен ден;

Условия за кандидатстване:

При кандидатстването за тази позиция, кандидатът е необходимо да изпрати следните документи по електронен път на имейл: bboncheva@karindom.org :

– Писмо, в което заявява своя интерес и мотивацията си за работа на конкретната позиция във фондация „Карин дом“. В писмото за заявяване на интерес е необходимо да отговорите на следния въпрос: Как виждате доброто финансово управление на една неправителствена организация като Карин дом и каква би била Вашата роля? Писмото за заявяване на интерес не трябва да е по-дълго от две страници. В писмото е необходимо да бъдат посочени двама души, които препоръчват кандидата и каква е връзката между кандидата и поръчителя.

– Професионална автобиография. На този етап не се изисква изпращането на дипломи и завършени квалификационни курсове. Двата документа трябва да бъдат подробно описани, за да дават възможно най-пълна информация за кандидата.

Подборът на кандидатите ще се извърши на три етапа при следните срокове и условия:

1) Подаване на документи от кандидатите до 9.00 ч. на 10.04.2022

2) Подбор на кандидатите по документи до 12.04.2022: след подбора одобрените кандидати ще получат покана за първо интервю. В случай, че не получите обаждане от нас, това означава, че кандидатът не е преминал успешно този етап от конкурса.

3) Събеседване – интервюта с одобрените кандидати ще се проведат на 15 и 20-ти април 2022 г., като този етап включва и практическа задача свързана с ролята на кандидатите.

За Фондация Карин дом

Фондация Карин дом е неправителствена организация, която от 1996г. стартира работата си като Център за Социална Рехабилитация и Интеграция на деца със специални потребности. Мисията на Карин дом е да подпомага приобщаването и включването на децата със специални нужди и техните семейства, чрез професионални услуги, подкрепа и повишаване степента на общественото съзнание. Екипът от специалисти на Карин дом се състои от 55 човека и подкрепя годишно над 300 деца и семейства от Варна и страната. Основните дейности са терапия и рехабилитация, ранна интервенция и интеграция, обучения и застъпничество, стимулираме доброволчеството.
В началото на 2021Г. Карин дом стартира свой дългогодишен проект – строителство на нова сграда за терапевтичен и обучителен център. Плановете на Карин дом са още тази година строителството да бъде финализирано и изцяло преместена дейността на организацията.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни