» Работно посещение в Карин дом на д-р Джейн Муита – новият представител на УНИЦЕФ за България
Contacts
Address

Sveti Nikola

P.O.Box 104, Varna 9010

Bulgaria

Telephone:

+359 52 302518

Работно посещение в Карин дом на д-р Джейн Муита – новият представител на УНИЦЕФ за България

22 April 2019

На 19 април в Карин дом на работно посещение беше д-р Джейн Муита – новият представител на УНИЦЕФ за България, заедно с Вера Рангелова - директор „Програми за ранно детско развитие“. Целта на посещението на д-р Муита беше да се запознае с ключовите партньори на Уницеф и с дейността на Карин дом отблизо. Д-р Муита беше впечатлена от широкия обхват на терапиите, които използват специалистите в Карин дом, както и от включването на природни материали, чиято употреба не изисква големи финансови ресурси.

Карин дом партнира на инициативата на УНИЦЕФ “Заедно от детската градина”, като през 2016-2017 заедно с Националната асоциация на ресурсните учители беше разработена 12-модулна програма за обучение, насочена към социалното включване и приобщаващото образование. Наш обучителен екип проведе обучения по програмата на избрани детски градини от град Сливен и община Шумен. В резултат на това учителите подобриха своите знания, умения и подкрепяща среда и бяха постигнати положителни резултати за децата и семействата.

През 2019 Карин дом продължава партньорството с УНИЦЕФ по инициативата „Заедно от детската градина“ чрез супервизии на място в детските градини в четирите включени области от София, Монтана, Сливен и община Шумен. Основните трудности, с които се сблъскват учителите в работата си, са свързани с изпълнението на плановете за индивидуална образователна подкрепа – степента, в която са постигнати целите, как да се проследява напредъкът и дейностите, които подпомагат постигането на целите. Учителите се нуждаят от супервизия на конкретни случаи – обсъждане на възможни решения за подходящи дейности в подкрепа на развитието на децата и тяхното активно участие в средата. Важно е също така децата да бъдат подготвени за прехода от детската градина към училището, така че да има приемственост между постигнатото в детската градина и пренасянето на умения в новата среда.

 

С тази инициатива чрез обучение и супервизия детските градини ще развият добри практики в приобщаващото образование. Успехите ще бъдат споделени по време на специално организирани срещи с участието на партньори и други заинтересовани страни. Опитът, извлечените поуки и препоръките могат да послужат като основа за обмен и разпространение сред други детски градини в страната. Освен това те могат да бъдат използвани за застъпничество за промени в съответните политики.

Снимка: https://www.unicef.org/bulgaria

Международен архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом


Learn more

Подкрепи терапията на децата в Карин дом


Donate Now