Contacts
Address

Sveti Nikola

P.O.Box 104, Varna 9010

Bulgaria

Telephone:

+359 52 302518

Моделиране на нови услуги за деца
с увреждания в България

Международна конференция | Вход свободен

Изтеглете презентациите от конференцията ТУК (22MB)


Кога
11 и 12 март
2016

Къде
Варна
Аулата на Икономически университет - Варна

Опит през практиката

Настоящата конференция идва в резултат на 3-годишния ни упорит труд в посока развиване и утвърждаване на обучителния център на Карин дом и обособяване на самостоятелно обучително звено.

Усилията ни бяха насочени към това да подпомогнем разпространяването на добрата практика на Карин дом чрез разработването на обучителни модули и предлагането на програма с отворени обучения за по-широка публика. Съдействахме за разкриването на нови услуги и прилагането на иновативни подходи в работата с деца със специални нужди в общообразователни и в помощни училища и детски градини, центрове за социална рехабилитация и интеграция, дневни центрове и други услуги в общността.

Даваме своя принос в процеса на деинституционализация чрез обученията на персонала, работещ в алтернативните услуги с деца, които напускат институциите, както и със семействата на децата, отглеждани в домашна среда.

През последните 3 години Карин дом организира няколко сертифицирани обучения, между които Въвеждащи курсове Бобат и PECS /система за общуване чрез размяна на картинки/. Ние организираме тези обучения, както и настоящата конференция, водени от разбирането и желанието всички участващи да повишават своите знания и професионални компетенции. А това в крайна сметка ще доведе до подобряване на функционалния живот на децата в ежедневието.

Предвиждаме 3 основни панела в конференцията:

Карин дом и партньорството с висши учебни заведения от страната. Пътят на промяната започва от дообучението на студентите – бъдещите млади специалисти . Затова сме поканили лектори от Медицински университет - Варна, Софийски университет и други ВУЗ. Освен практиката и стажовете на студентите, в резултат на сътрудничеството ни с Медицински университет - Варна, преподаватели заявиха интерес към разработването на магистърска програма по ранна интервенция. Преподаватели от други университети включват в лекциите си представяне на някои от иновативните терапевтични методи, с които работим в Карин дом.

Акцент на втория панел е моделиране на нови услуги за деца с нарушения от аутистичния спектър. Севджихан Еюбова, клиничен психолог и асоцииран обучител на Карин дом по проекта ще говори за мениджмънт на проблемното поведение при тези деца. Какви подходи за работа се използват във Великобритания ще ни разкаже Стела Пламенова, Заместник директор в Спринг Комън Академи. Екип на Карин дом ще представи нова услуга за деца от аутистичния спектър – група Малки+, в която използваме семейно-медиирана интервенция. Ще чуем отзвук от детските градини за това как обучението на детските учители спомага за промяна на нагласите и улеснява включването на децата със СОП в общообразователната среда. Друга интересна тема, която вълнува много родители на деца от аутистичния спектър, е проблемите на храненето, представена от доц. д-р Ружа Панчева от Медицински университет – Варна.

Третият панел е посветен на децата с комплексни и интензивни нужди от подкрепа. Ще започнем с презентация на Ким Тейлър, директор на Спринг Комън Академи, където се обучават ученици с множество тежки и сериозни състояния. Благодарение на партньорството ни с английското училище, заимствахме и внедрихме в Карин дом някои от иновативните терапии, прилагани там. Ще ви разкажем за групата от Карин дом, в която се работи по тези методи и подходи. След кафе-паузата ще чуем споделяне на резултати от добри терапевтични практики от Теменужка Тодорова – директор на Дневен център за деца с увреждания, гр. Свищов. Светлана Картунова, логопед и асоцииран обучител на Карин дом по проекта, ще сподели от своята практика за терапевтични намеси при децата с множество увреждания. Конференцията ще завърши с представяне на концепцията Бобат за работа с деца с церебрална парализа.

За кого е предназначена конференцията

  • терапевти - психолози, специални педагози, логопеди, рехабилитатори, кинезитерапевти и други
  • специалисти, работещи в социалната сфера
  • педагози от общообразователни и специални детски градини и училища
  • медицински специалисти от всички направления
  • студенти от свързани специалности
  • родители и членове на семействата на деца със специални потребности

Програма на конференцията

Вижте програмата Изтеглете в PDFРегистрацията е отворена - вход свободен

Регистрацията приключи на 7 март 2016. Благодарим Ви за проявения интерес!

Имате въпрос? Потърсете Магдалена Цонева - mtsoneva@karindom.org - 0878 750 269

Място на провеждане

Конференцията ще се проведе в новата Аула на Икономически университет - Варна.

Аулата е изградена през 2011 година с амбицията да се утвърди като средище за научни форуми и културни събития във Варна. Намира се на по-малко от минута от Морската градина и плажовете на града.

Как да стигнете

От ЖП гара Варна - Автобус №20
От Автогара Варна - Автобус №148 и №409
От Катедрала - Автобус №14
Разписание на градски транспорт Варна

За въпроси и запитвания

Магдалена Цонева - mtsoneva@karindom.org - 0878 750 269

Конференцията се организира по проект "Моделиране на нови услуги за деца с увреждания в България", който се финансира от VELUX FOUNDATIONS veluxfoundations.dk

Monica Ingemarsson

Monica Ingemarsson e по образование детски учител и логопед. Нейният професионален опит обхваща длъжности, като учител и логопед в Дания, Съветник по системата за образователна и психологична подкрепа на общинско ниво в Норвегия, Консултант към Норвежката система за подкрепа на образованието за деца със специални нужди, Ръководител на отдела за ранна интервенция в образованието за деца със специални нужди, Държавен старши съветник в STATPED, в момента е консултант на свободна практика.


Wenche Rognlid

Wenche Rognlid е по образование учител и специален педагог. Нейният професионален опит включва: учител в общообразователно училище, учител в училище за деца с поведенчески проблеми, Консултант към Норвежката система за подкрепа на образованието за деца със специални нужди – национално ниво, Държавен старши съветник в STATPED.


гл.ас. д-р Анна Трошева

гл.ас.д-р Анна Трошева-Асенова по образование е логопед и специален педагог - слухово-речев рехабилитатор. В докторската си дисертация разработва специална методика на обучението по писане при деца с детска церебрална парализа. Има дългогодишна практика в частния сектор като логопед и специален педагог. От 14 години е преподавател в катедрата по Специална педагогика и Логопедия на СУ "Св.Климент Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика. Съавтор е на книгите "Как да подпомогнем детето с обучителни трудности в училище и в къщи" и "Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда".


Теменужка Тодорова

Теменужка Тодорова по образование е социален работник и логопед, сертифициран да прилага системата PECS при деца, първо ниво. Професионалният й опит преминава през Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция социално подпомагане - Свищов, Център за обществена подкрепа, Център за социална интеграция и рехабилитация за пълнолетни лица с увреждания.

През последните седем години ръководи екипа на Дневен център за деца с увреждания в гр. Свищов. Към настоящия момент е асоцииран обучител към обучителния екип на Фондация „Карин дом” по „Проект за социално включване“ на Министерство на труда и социалната политика.


Специалисти от екипа на Карин дом

Звезделина Атанасова, Директор Център професионално обучение

Николета Йончева, логопед

и други


Севджихан Еюбова

Севджихан Еюбова е клиничен психолог, специалист по ранна интервенция и приложен поведенчески анализ. Професионалните ѝ интереси са свързани с детското развитие, оценката на нарушенията от аутистичния спектър и разработване на програми за подкрепа на родители и деца.

Има над 10-годишен клиничен опит като консултант, участва в адаптацията на редица методики за скрининг на развитието и психодиагностика, води обучения за мултидисциплинарни екипи в сферата на здравеопазването, образованието и социалните услуги.

Член е на Дружеството на психолозите в България, Българската асоциация на специалистите по здравни грижи и на международен екип от изследователи към мрежата за Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите.


Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м.

Завършва медицина в МУ гр.Варна - 1994г. През 1995г. преминава курс по съвременна епидемиология във Института по обществено здраве, Кеймбридж, Великобритания. Завършва магистърска степен по Обществено здраве в Маастрихтски университет, Холандия през 1997г. Придобива специалност по Социална медицина, медицинска статистика и здравен мениджмънт - 1998г. В периода 1999-2002г е администратор и изследовател в проучване „Хранене и инсулти, Варна, финансирано от Wellcome Trust London. Oт 2003 г. е асистент в катедрата по Социална медицина и организация на здравеопазването, Факултет Обществено здраве, МУ Варна. През 2008г. защитава дисертационен труд на тема „Осведоменост, лечение и контрол на артериалното кръвно налягане сред селско население. Бариери за контрол”.​

Има над 50 публикации и участия в научни конгреси. Основните научни интереси са в областта на епидемиология на сърдечно-съдови заболявания и рискови фактори от страна на храненето; здравни неравенства с фокус град/село.

Член на БЛС, Научното дружество по Социална медицина, Европейска асоциация по обществено здраве и Международната асоциация по епидемиология; Член на УС на сдружение „Обществено здравеопазване-99”.​

Ас. д-р Силвия Павлова Николова

Бакалавър и магистър по "Здравен мениджмънт" през 2006г. Защитава втора магистратура по слециалност "Специална педагогика" към Софийски университет през юни 2007г. От август 2007г. август 2009г. работи и учи в магистърска изследователска програма по социални науки в Univesidad Autónoma de Nuevo León [UANL], Монтерей, Мексико. От 2009г. до 2013г. е докторант към билатерална докторска програма към университетите UANL и University of Texas-Arlington [UTA]. Дисертацията й адресираща проблемите на хора с увреждания в Монтерей и Далас печели стипендия на UTA за най-добра дисертация, а през юли 2014г. дисертацията печели първо място в национален конкурс в САЩ за научно изследване по проблемите на хората с увреждания. От септември 2014г. е асистент по социална медицина и биостатистика към катедра Социална медицина и организация на здравеопазването в МУ-Варна.

Има над 25 публикации и участия в научни конгреси в чужбина и страната. Основни научни разработки са в областта на глобалното здраве: хора с увреждания, обществено здравеопазване, неравенства, СПИН и др.


Яни Георгиев Шивачев

Яни Шивачев е аситент в „Учебно-научен сектор „Рехабилитатор“, Медицински колеж, Медицински университет - гр. Варна.

Научни интереси: Кинезиология и Патокинезиология, Лечение на пациенти с импинджмънт синдром и замръзнало рамо. Невропластичност; Двигателни нарушения при деца.

доц. д-р Стефан Цветанов Цеков, дм

Доцент по Неврология; Ръководител на „Учебно-научен сектор „Инспектор по обществено здраве и Социални дейности“, Медицински колеж, Медицински университет - гр. Варна;

Научни интереси: Лечение на епилепсията и съдовите заболявания; Рехабилитация на неврологичните заболявания; Електрофизиологични изследвания на неврологичните заболявания; Долекарска помощ; Неврология на развитието.


Доц. д-р Ружа Панчева

Доц. д-р Ружа Панчева е педиатър, работещ в областта на детската гастроентерология и хранене, член на Европейско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене. Преподавател в Медицински университет „Проф. Д-р Парскев Стоянов”-Варна. Консултант по кърмене към Национална асоциация „Подкрепа за кърмене”


Меглена Тодорова

Меглена е рехабилитатор, кинезитерапевт, Бобат терапевт, консултант на свободна практика. Притежава Диплома от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София 1998г. с бакалавърска степен по Кинезитерапия; Диплома от Медицински университет гр. Плевен 1989г. със специалност Рехабилитатор; 2001 24-26/ 09 Лондон, Великобритания – Сертификат: Въвеждащ курс Бобат – Бобат център; 2001 1/10 – 23/11 Лондон, Великобритания Успешно завършен следдипломен осем седмичен основен курс Бобат - 240 часа - Бобат център Маргарет Мейстън ; Жан – Пиер Маес; 2001 7-10 / 06 Блед, Словения - Участие 5- ти световен конгрес Церебрална Парализа – Постерна презентация „ Бобат в България”; 2004 5/07- 27/08 Кардиф, Великобритания Детски Център Бобат Сертификат: Въз основа на предварително проведен осем седмичен курс - Успешно завършен втори осемседмичен основен курс Бобат за терапия на деца с ДЦП и свързани неврологични състояния (N.D.T.)240 часа, като първа фаза от обучението и за Обучител по метода Бобат. Това и дава възможност да бъде асистент обучител в Основен осемседмичен Курс Бобат. - Gillian Stern, Senior Bobath Tutor, Великобритания ; Christine E Barber Senior, Bobath Tutor, Великобритания; Препоръка да завърши образованието си за Преподавател Бобат по стандартите на Европейската асоцияция на Бобат Преподавателите(EBTA).

"Преминала съм още редица обучителни модули които са в тясна връзка с терапията и свързаните проблеми на деца със специални нужди. За 27 години опит като терапевт, 20 от които работа с деца, съм приела работата си не само като професия, а и като кауза. За мен да работя с деца и да виждам резултат дори в рамките на час терапия е най- вдъхновяващото хоби. Обичам децата с които работя и уважавам семействата им."


Светлана Картунова

Логопед, специализация Сензорно-интегративна терапия в ранна възраст, Консултант по кърмене към НАПК, Международно сертифициран консултант по кърмене (IBCLC). Дългогодишна практика в областта на ранното развитие при комуникативни нарушения, проблеми в хранителните механизми, приоритетно с неврологични заболявания, Разстройство от Аутистичен Спектър, дисрегулация на поведението.


Д-р Ким Тейлър

Ким е дългогодишен директор на специални училища във Великобритания. В своята кариера тя е преподавала на деца със специални нужди както в масови, така и в специални училища в четири различни региона на страната. Д-р Тейлър е работила като регионален инспектор в сферата на специалното образователно включване в Кеймбриджшър. Била е официален съветник за подобряване на образованието в специалните училища към Отдела по образование във Великобритания, подкрепящ преобразуването на специалните училища и предоставянето на подкрепа на деца със специални нужди.

Д-р Ким Тейлър има Магистърска степен по Педагогика от Университета на Източна Англия и е специализирала стратегически мениджмънт и човешки ресурси в специалните училища.

Ким е удостоена с титлата „почетен доктор“ по Педагогика от университета Англия Ръскин в Кеймбридж през 2013 г. за нейния значителен принос в сферата на работата на специалните училища и подкрепата за деца със специални нужди в Кеймбриджшър. В момента тя провежда семинари за университети, както и обучения на преподаватели с цел подобряване на подкрепата, знанията и уменията за работа с деца със специални образователни потребности.

Последната награда, която е спечелила, е Национален лидер в образованието във Великобритания, връчена й от Секретаря по въпросите за образованието в Обединеното кралство през 2015 г.

Тя е директор на Спринг Комън Академи, като е поела училището в период на нестабилност през 2007 г. и го извела до отлични резултати. Ким вярва в устойчивото лидерство и оценява нуждата и важността на обучението на персонала за изграждането на успешен екип в сферата на специалното образование. През 2014 г. е създадено Преподавателското училище, а през 2015 г. училище Спринг Комън е преобразувано в Академия, за да оказва стратегическа подкрепа на други училища.


Стела Пламенова

Стела Пламенова (Куюмджиеф) е родена и учила в България. Има магистърска степен по специална педагогика от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Стела е продължила образованието си в Университета Кеймбридж с фокус върху състоянията от аутистичния спектър и поведенческите затруднения.

През 2004 година Стела започва работа в училище Спринг Комън като преди това е ръководела отдели, както и проекти за цялостно училищно развитие като Международно училище. От септември 2014 година Стела е заместник директор в Академия Спринг Комън, където ръководи обучението и развитието на персонала, ръководи проекти и координира Discovery Teaching School Alliance. През последните няколко години Стела организира и води много обучителни сесии за служителите на училището, както и за по-широката общественост с цел подобряване на уменията за преподаване и учене не само на местно, но и на национално и международно равнище.

Стела е отдадена на своята съвместна работа с Карин дом с крайната и амбициозна цел за подобряване на училищното образование за деца и младежи със специални образователни потребности в България.


Програма на конференцията

11 март 2016

12:30 – 13:30 Регистрация / Пресконференция
13:30 – 14:00 Откриване и Приветствия

Звезделина Атанасова, Директор Обучителен център,

Веселина Василева, Директор Развитие

д-р Лидия Маринова Заместник-председател на Общинския съвет и председател на социалната комисия към ОбС гр. Варна

Обучителен екип, Карин дом
14:00 – 15:00 „Карин дом – Посланици на доброто“ - Звезделина Атанасова, Директор обучителен център
15:00 – 15:30 Кафе-пауза
ПАНЕЛ І: Пътят към промяната – Карин дом и дообучението на студентите
15:30 – 16:30 „Епидемиология на уврежданията в детска възраст в България“ - доц. Клара Докова, ас. Силвия Николова, Медицински университет, Варна
16:30 – 16:30 „Практическото обучение на студентите по специална педагогика в ШУ Епископ Константин Преславски“ - доц. Живко Жеков – Шуменски университет, Шумен
16:30 – 17:00 „Церебрална парализа при деца. Подходи и методи за рехабилитация“ - ас. Яни Шивачев, доц. Стефан Цеков, Медицински колеж, Варна

12 март 2016

ПАНЕЛ ІІ: Пътят към промяната – Моделиране на нови услуги за деца
09:00 – 09:30 „Мениджмънт на проблемното поведение при деца с нарушения от аутистичния спектър" - Севджихан Еюбова, клиничен психолог, асоцииран обучител на Карин дом по проект „Моделиране на нови услуги за деца с увреждания в България“
9:30 – 10:30 Споделяне на добри практики, Стела Пламенова, Заместник директор, Спринг Комън Академи, Великобритания
10:30 - 11:00 Кафе-пауза
11:00 – 11:30 „Семейно-медиирана интервенция“ - Николета Йончева, логопед, обучител, Карин дом
11:30 – 12:00 „Включване на деца със специални нужди в общообразователните детски градини“, Тина Боянова, директор на ОДЗ № 13 „Детска радост“, Антоанета Петрова, главен учител в ОДЗ №13 „Детска радост“
12:00 – 12:30 „Проблеми на храненето при деца с увреждания" – доц. д-р Ружа Панчева, Медицински университет, Варна
12:30 - 13:30 Обяд, столова на Икономически университет
ПАНЕЛ ІІІ: Пътят към промяната – Моделиране на нови услуги за деца
13:30 – 14:30 Споделяне на добри практики - Ким Тейлър, Директор на Спринг Комън Академи, Великобритания
14:30 – 15:00 „Иновативни терапии при деца с комплексни и интензивни нужди от подкрепа“ – Звезделина Атанасова, Директор на Обучителен център, Теодора Фердинандова - логопед, София Трендафилова – логопед, Карин дом
15:00 – 15:30 Кафе-пауза
15:30 – 16:00 Деца с множествени увреждания – включеност и взаимодействия в ДЦДУ, Свищов - Теменужка Тодорова, Директор на ДЦДУ, гр. Свищов
16:00 - 16:30 „Сензорно-интегративна терапия като метод за ранно въздействие при деца с проблеми в развитието“ - Светлана Картунова, логопед, асоцииран обучител на Карин дом по проект „Моделиране на нови услуги за деца с увреждания в България“
16:30 – 17:00 „Концепцията Бобат за деца с ДЦП и други сходни неврологични състояния“ - Меглена Тодорова, физиотерапевт, Бобат терапевт
17:00 – 17:30 Заключителна дискусия


Очаквайте скоро!


Основни правила за провеждане на дискусионните панели

Уважаеми участници,

Благодарим за Вашето заявено желание да участвате в конференцията! Имаме удоволствието да Ви запознаем с основните правила за провеждане на дискусиите по време на събитието.

Програмата предвижда три дискусионни панела. По време на презентациите всеки участник има възможност да задава въпросите си само в писмен вид (на листчета, получени при регистрацията). Въпросите се предават на най-близкостоящия организатор, който периодично ги предоставя на модератора. Целта на този вид дискусия е да се спести време от изказвания и да се предостави възможност на повече участници да зададат своите въпроси.

В края на конференцията е планирана заключителна дискусия, в рамките на която участниците в залата могат да направят своите изказвания.

Благодарим за разбирането!
Екипът на Карин дом