За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Звезделина Атанасова

Директор на Център за професионално обучение „Карин дом“,                                                          Методист на Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ „Карин дом“

Звезди е един от емблематичните специалисти на Карин дом - опитен обучител, презентатор, консултант и супервайзор. Повече от 20 години тя споделя знанията и опита си с колеги, специалисти, родители и работи неуморно за повишаване качеството на живот на децата със специални нужди. Преди да започне работа в Карин дом, тя е била Директор на СДГ „Ягода“ във Варна и координатор на европейски проект "Грижи за лицата с умствени затруднения". Професионалните ѝ компетенции включват използване на терапевтични методи и подходи, даващи резултат в терапията на децата. Като методист на ЦСРИ „Карин дом“ подбира терапевтичните методи и подходи за работа с децата. Тя е автор и съавтор на специализирани ръководства и наръчници за работа с деца със специални нужди. Разработва програмите за всички обучения, провеждани от Карин дом. Обучава специалисти от страната и чужбина, родители, студенти и др. Активно следи новостите в областта на работата с деца със специални нужди. Взема участие в конференции, кръгли маси и други в страната и чужбина. Обменя опит и идеи с центрове от Великобритания, Уелс, Ирландия, Белгия, Турция, Черна гора, Унгария, Румъния, Грузия, Швейцария.

Образование

 • Магистър по Специална педагогика, специалност "Дефектология" – олигофренопедагог – ВПИ-Благоевград
 • Начален учител и учител-дефектолог с профил физическо възпитание - ИДНУ "Надежда Крупская"-София
 • Логопед - Тракийски университет, ИПКУ-Стара Загора

Сертификати

 • Бобат
 • PECS
 • АВА
 • „Подобряване на качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“
 • „PECS – система за общуване чрез картинки”
 • “Методът Бобат за терапия на деца с ЦП” – въвеждащ курс
 • „ ABC на ABA. Постигане на основна комуникация (Acquiring Basic Communication) чрез стратегии за Приложен поведенчески анализ (Applied Behaviour Analysis)”,
 • „ASQ - 3”, „ASQ SE”,
 • „AEPS ВЪЗРАСТ 0-3, AEPS ВЪЗРАСТ 3-6”

Допълнителни квалификации

 • "Грижи за хора с умствени увреждания"
 • "Допълнителни форми на комуникация – речник МАКАТОН"
 • "Създаване и функциониране на куклено ателие"
 • „Принципи на метода Бобат за работа с деца с церебрална парализа"
 • „Принципи за терапия на деца с церебрална парализа и сходни неврологични състояния. Методът Бобат”
 • Курс “Жестомимика”
 • "Подпомагане на зрително затруднени лица"
 • „Монтесори терапия за деца със специални нужди”, „ Монтесори терапия за деца с аутизъм и хиперактивност”
 • "Термини и понятия „деца със специални нужди",
 • "Игри и играчки за деца със специални нужди", "Подвижна игротека",
 • "Права на децата"
 • "Работа в екип"
 • "Работа със семейства на деца със специални нужди",
 • "Индивидуални програми за терапия и обучение на деца със специални нужди",
 • "Епилепсия"
 • "Плувна терапия"
 • "Работа с деца с комуникативни проблеми - вербална и невербална комуникация",
 • "Музикотерапия - основни принципи"
 • "Работа с деца с поведенчески проблеми"
 • "Основни принципи на работа с деца със зрителни проблеми"
 • "Интеграция", "Интегрирано/включващо обучение"
 • "Партньорство с родителите"
 • "Обучение на `необучаеми` деца"
 • "Аутизъм и Синдром на Аспергер"
 • "Структурирани програми и подходи при обучение на деца с аутизъм"
 • "Обучителна система Монтесори за ранна детска възраст"
 • "Интегрирано обучение - мит и реалност. Необходими ресурси"
 • "Психодрама"
 • „Оценка и проследяване на бебета в риск”
 • „Програми за домашна интервенция”
 • „Мултидисциплинарни екипи и групова работа”
 • „Поведенчески проблеми – тестуване, оценка и управление”
 • „Музиката – средство за терапия и обучение”
 • „Игротеки/игри”
 • „Права на детето”
 • „Развитие на умения за комуникация”
 • „Физиотерапия и интеграция”
 • „Ранна интервенция при деца със зрителни нарушения и множествени увреждания”
 • „Ранна диагностика и уведомяване на родителите за проблема на детето”
 • „ Ранна интервенция при деца със синдром на Даун”
 • „Недоносени бебета – ранна интервенция. Работа с деца с проблеми в неврологичното развитие в ранна възраст”
 • „Мениджмънт на поведението на детето в ранна възраст”
 • „Аутизъм и работа с деца с аутизъм”
 • „Партньорство с родителите”
 • „Интеграция”
 • „Обучение на „необучаеми” деца”
 • „Изграждане на подкрепяща среда и партньорство с родителите”
 • „Системата Монтесори”
 • „Комуникативни стратегии при деца с проблеми в общуването. Визуални системи за комуникация”
 • „Акселерирано научаване”
 • „Мултисензорни среди. Сензорни проблеми при аутизма”
 • „Терапия и обучение на деца с нарушения от аутистичния спектър”
 • „Въведение в сензорната интеграция”
 • „Педагогически методи и подходи за стимулиране развитието на деца с обучителни трудности”
 • „Поведенчески стратегии”
 • „Емоционални и поведенчески разстройства”,
 • „Етапи от нормалното моторно, емоционално и езиково развитие на децата от 0 до 6г.”,
 • „Детска церебрална парализа”
 • „Диференциална диагноза при аутизъм”
 • „Функция на позата”
 • „Обучение за супервайзори”
 • „Сензорна интеграция”
 • „Гастроинстинални проблеми, свързани с аутизма”
 • „Семейно ориентиран подход в раннната интервенция”
 • „Eтапи на детското развитие”,
 • „Групови форми на работа със семействата в програма Ранна интервенция”
 • „Ранна интервенция за предотвратяването на изоставяне на деца с увреждания”
 • „Домашните посещения - сърцето на ранната интервенция”,
 • „Работа с деца с хиперактивно поведение”
 • „ Хране и преглъщане в педиатрията – как да подхождаме” ,
 • „Превенция на изоставянето”
 • „Психология на родителството”
 • „Фамилна комуникация и адаптация на семейството към диагнозата”
 • „Обучение за ментори” „ Обучение за обучители“
 • „Запознаване и използване на коучинг модели при работа с родители“ и др.

Публикации

 • Методическо ръководство за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” /в съавторство/
 • „Наръчник в помощ на учители от детски градини“ /в съавторство/
 • Методики за провеждане на въвеждащи и надграждащи обучения. /Проект на МТСП - „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията”, „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания”/ /в съавторство/