За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Димана Митева-Найденова

Психолог, обучител

Димана е един от най-младите членове на обучителния екип. Тя води „Групи за игра на родители и деца“, където дава ценни съвети на родителите за лесно и ранно адаптиране в детска ясла и градина.

Професионалните ѝ интереси са свързани с ранно детско развитие, мотивация и подпомагане на родителите за съвместни дейности с децата, както и работа с неприемливо поведение.

Образование

 • Магистър по „Психологично консултиране“ – ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна
 • Бакалавър „Психология“ ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна

Сертификати

 • „Взаимовръзка РОДИТЕЛ-СПЕЦИАЛИСТ-ДЕТЕ в работата с деца от аутистичния спектър” – БЪЛГАРСКА ШКОЛА ПО ПСИХОАНАЛИЗА;
 • „BPES терапия и скали за оценка” - Тренинг-обучение за работа с деца със СОП към Терапевтичен център Pumpelina
 • „Подходи за работа с деца с агресивно поведение” по „Програма за превенция на противообществените прояви на деца на възраст 7-14 години” – ДППТ;
 • Обучение в помощ на учители за работа с деца със специални образователни потребности на 3-6 години” – Карин дом, Варна
 • Обучение "Училищният екип в помощ и подкрепа на деца със СОП" към Център за приобщаващо образование - Еднодневно обучение за работа с деца със СОП
 • “Интерактивна технология Енвижън – един компютър, много мишки” – ДИПКУ към Шуменски Университет „Константин Преславски”

Допълнителни квалификации

 • Интензивен курс по Когнитивно-аналитична терапия „Intensive training week, Component of the ACAT Skills level training in Cognitive Analytic Therapy” – ACAT/БАКАТ (Българска Асоциация по Когнитивно-Аналитична Терапия)
 • Базисно обучение по Позитивна психотерапия –Дружество по Позитивна Психотерапия в България
 • Транзакционен и сценарен анализ – Професионално-педагогическа специализация към Шуменски Университет “Константин Преславски”
 • Курс при проф. Марко Джанини „Тематично-аперцептивен тест (ТАТ) – класическа и когнитивна парадигма” –ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна
 • Сътрудник социални дейности – Професионално обучение, Карин дом, Варна
 • Учител по психология, логика, етика, право и философия – професионална квалификация за придобиване на педагогическа правоспособност - ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна

Публикации

 • Статия със заглавие „Близо 60 на сто от учениците пушат” – в-к „Владиславово”, брой 4, май 2008г., обобщение на резултатите от проект „Проучване и анализ на рискови фактори при деца и младежи” на СМПБ, област Варна – обхват 2000 деца и младежи;
 • Доклад на тема „Новите зависимости – причини, следствия и разрешение на проблема” /сборник „Гледна точка“/
 • Сборник „Приложна психология и социална практика” – 2008г. – Публикация на тема: „Агресията в детската рисунка”
 • Доклад на тема „Влияние на темпераментовите особности върху избора на копинг стратегии и оптимизма при ученици от гиманзиален курс”
 • Доклад по народопсихология на тема „Етнически различия при възпитанието на шотландски деца от една българка”
 • Доклад на тема „Представяне на случай – работа по метода на позитивната психотерапия” – Сборник „Споделяне на добри практики при интегрирането на деца от етническите малцинства”, издаден по проект „Мултиспектърен подход за образователна интеграция и адаптация на деца от етническите малцинства”

Членства

 • Член на Сдружение на младите психолози в България
 • Член на Дружество по Позитивна Психотерапия в България