За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Подобряване на качеството на живот и социалната интеграция на децата в приемна грижа

Процесът на деинституционализация поставя обществото и държавата в ново предизвикателство – да осигурят и предоставят висококачествени и достъпни услуги,  съобразени с индивидуалните нужди на всяко дете. Закриването на институции в България е предпоставка за създаване и развитие на алтернативни услуги и форми на грижи – център за настаняване от семеен тип, защитени домове, центрове за социална рехабилитация и интеграция, както и настаняване в приемни семейства.
Като следствие от процеса на деинституционализация в България се увеличи броят на приемните деца, които Карин дом подкрепя.  Когато е подкрепен, приемният родител се чувства уверен и спокоен и използва придобитите знания и умения, за да развие потенциала на детето, като това увеличава шансовете на детето за осиновяване.
Липсата на адекватно финансиране на услугите представлява значителна пречка за въвеждането и предоставянето на пълен набор от качествени услуги за нарастващия брой деца със специални нужди в приемната грижа.

Цел на проекта

Благодарение на проекта Карин дом ще продължи да предлага висококачествена терапия на 4 приемни деца, разработена според индивидуалното им състояние и нужди. Целта на настоящият проект е да продължи подкрепата ни за тази уязвима група и предоставим допълнителни терапевтични сесии, спрямо техните специфични нужди, като се работи с децата допълнително в посока подобряване на социалните и комуникативни им умения. Чрез проекта се цели децата да получат по-добри шансове за пълноценно участие в живота на общността и осиновяване чрез предоставяне на пълен комплекс от услуги за период от 1 година.

Дейности по проекта

Децата включени в проекта са с различни състояния: церебрална парализа, с комплексни и интензивни нужди от подкрепа, двигателни нарушения или забавяне в развитието.

Индивидуалният пакет услуги по този проект включва:
– Оценка на нуждите на детето и семейството;
– Разработване на индивидуален терапевтичен план за детето според нуждите му;
– Индивидуални и/или групови сесии с физиотерапевт, логопед,  психолог, специален педагог, музикален терапевт;
– Използване на „Библиотека на играчките“;
– Психологическа подкрепа и обучения за родителите как успешно да прилагат препоръчаните от специалистите методи и подходи за терапия и у дома;
– Консултации на родителя със социален работник;
– Взаимни дейности с други деца и родители за социална интеграция;
– Транспорт до и от Карин дом, при необходимост.

Резултат:

Предоставените услуги за 4 приемни деца със специални нужди и техните семейства за периода на проекта ще доведат до следните резултати:

• За децата – положително развитие в двигателната, когнитивната, комуникативната и социалната сфера, придобиване на умения за самопомощ; по-добри възможности за социално и образователно включване и осиновяване. Дейностите по проекта допринасят за по-доброто адаптиране на децата в детските градини, което ще подобри социалната им интеграция и качество на живот.

• За родителите – придобиване на по-голяма увереност и умения за подкрепа развитието на детето. Обучението на родителите и включването им в групи осигуряват възможности за взаимна подкрепа и потенциално намаляване на родителския стрес.

Също така проектът оказва влияние върху приемната грижа като подкрепя усилията на приемните родители да се грижат за деца със специални нужди. Децата в приемна грижа, които получават качествени услуги още от ранна възраст имат по-добри шансове за осиновяване и пълноценен живот.

 

Компания Solvay присъства в България от 1997 година и има около 600 служители в 5 заводa/административни обекти. Компанията подкрепя терапията на децата и инициативите на Карин дом още от първите години от създаването на центъра.

solvay_sodi

 

 

Снимка: www.mama-zavinagi.com

Период на изпълнение

Януари - Декември 2019

Финансира се от

„СОЛВЕЙ СОДИ” АД

Лице за контакт

Венета Милева
vmileva@karindom.org
телефон: 0879940743

Новини