За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом се включи в Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието

19 октомври 2023

Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието гр. София 11-12 октомври
и Семинар по епилепсия 13-14 октомври 2023 г

Екип от специалисти на Карин дом взе участие в националната конференция в гр. София. Представихме дейността на Карин дом с три участия – доклад “Терапевтични методи и подходи в работата с деца с аутизъм” (Елена Горчева, Анета Морфова и Андреас Андреу); постерни презентации “Терапия на батут при дете с генетичен синдром ККЛДН” (Теодора Димитрова, гл. ас. Дарина Захариева – НСА) и “Бобат терапия при деца с Церебрална Парализа” (Петя Георгиева, Теодора Димитрова).

В темата „Терапевтични методи и подходи при децата с аутизъм“ представихме нашия модел на работа и базираните на доказателства стратегии, прилагани в Карин дом. Представихме TEACCH, АВА, различните варианти на алтернативна и допълваща комуникация (ДАК), Сензорноморни подходи, Музикотерапия, Арт терапия, Адаптирано плуване. Представихме и заниманията в семейно медиираните групи – “Дъга” (за деца от аутистичния спектър) и “Движение” (за деца със сензорно-моторни затруднения), както и занимания в Монтесори среда.

Обърнахме специално внимание на това, че подкрепата за децата с аутизъм е най-ефективна, когато започне възможно най-рано, работи се комплексно и родителите участват активно.

Методите и подходите, които прилагаме са съвместими и съобразени със състоянието на детето, потребностите на семейството и средата, в която функционира. От ключово значение са екипната работа и партньорството със семейството.

В постерната презентация ,,Бобат терапия при деца с Церебрална Парализа ” представихме на медицинските специалисти важни факти за концепцията Бобат, които доказват, че нейното прилагане при деца с ЦП водят до максимални резултати, с които децата постигат по – функционален живот. Информирахме медицинската общност, че през 2023г. в Карин дом  сe състоя за първи път в България основен педиатричен обучителен курс, сертифициран от европейската Бобат асоциация на обучителите – EBTA. Обърнахме внимание, че в обучението взеха участие 22 специалисти от гр. Варна, София, Пловдив и Русе.

Чрез постерната презентация “Терапия на батут при дете с генетичен синдром ККЛДН”, запознахме медиците с възможностите на този подход и какво е въздействието му. Представихме един казус на дете със симптоми на атаксия вследствие на генетичен синдром, при който резултатите от приложената Терапия на батут, показват положително въздействие върху грубата моторика, баланса и равновесието по време на ходене. Това ни дава основание да вярваме, че Рибаунд терапията може да оказва положително въздействие и върху други заболявания със засягане на общата моторика, баланса и равновесието.

Във втората част на форума бяха представени съвременни тенденции в диагностиката и терапията на епилепсията. Имаше международно участие от страни от Европа, Великобритания, Армения. Запознахме се със световния опит в диагностиката и терапевтичните интервенции при различните форми на епилепсия. Обърна се специално място на ролята на генетиката при възникването на различните състояния, свързани с Детска Церебрална Парализа, Аутизъм и Епилепсия.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни