За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

ASUMIE – Допълнителна подкрепа и медиирано учене в приобщаващото образование

Успешното приобщаващо образование зависи от трансфера на знания и умения и от сътрудничеството между учители, родители и професионални специалисти. Проектът ASUMIE, стратегическо партньорство за училищни иновации, се фокусира върху укрепването на ролята и уменията на хората, които подкрепят учителя в клас като водещ екипа при организирането и прилагането на допълнителна подкрепа и реализирането на адаптации в процеса на приобщаващото образование. Консорциумът на партньорите се състои от 3 висши образователни институции и 5 доставчици на услуги от 7 европейски държави.

Проектни партньори:

ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN, Белгия – координатор на проекта
UNIVERSIDADE DE EVORA, Португалия
CENTER ZA KOMUNIKACIJO, SLUH IN GOVOR PORTOROZ, Словения
UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE, Италия
Imparole Società Cooperativa, Италия
DYS-centrum Praha o.s., Чешка република
Фондация Карин дом, България
Pedverket AS, Норвегия

Системите за подкрепа за приобщаващо образование варират значително в различните страни в Европа. Има местни екипи за подкрепа в училищата, както и външни екипи за подкрепа. Някои подкрепящи специалисти имат водеща роля, други имат изпълнителна роля. Някои са с квалификации в образователната сфера, други по рехабилитационни професии (логопеди, физиотерапевти, ерготерапевти), други нямат адекватно обучение. Предишното обучение варира значително. Не е ясно кое работи най-добре и дали има общи точки, методи и начини, които работят. Проектът има за цел да запълни пропуските в съдържанието на обучението и да създаде и разработи общи стратегии, които могат да бъдат използвани в подкрепа на учителите и децата, които изпитват бариери пред обучението. По-конкретно, проектът има за цел да изследва използването и интерпретацията на разумни адаптации, добро разбиране на връзката между трансверсалните когнитивни компетенции и ключовите компетенции за учене и справяне с поведенчески проблеми и интердисциплинарна работа в екип.

По време на проекта искаме да разработим материали, които осигуряват добро разбиране и прилагане на образователна подкрепа за приобщаване. Проектът е изграден логически: действията следват структура, при която една стъпка води до друга. Първата фаза на проекта е фазата на анализ на системите за подкрепа (мезо- и микрониво) и обучението на професионалисти, предоставящи подкрепа. Това води до разработване на интелектуални продукти 1 и 2 въз основа на приноса на партньори, местни експерти и др.
Прегледът на анализа на нуждите, пропуските, силните страни в системите за подкрепа, обучението на професионалисти и организирането на допълнителна подкрепа в страните партньори ще доведе до доклади и статии. Във втората фаза на проекта входните данни и резултатите от предходната фаза са стъпката за разработването на обща рамка. Важен принос ще дойде от участниците и местните експерти и професионалисти при събитията за мултиплициране. Става въпрос за създаване на основа за подкрепящия персонал в приобщаващото образование, събиране и споделяне на добри практики за подкрепа. Това ще доведе до пътеводител, казус и видео материали като интелектуална продукция.

В трета фаза резултатите и приносът от предишните фази ще бъдат интегрирани и използвани, за да се създадат траектории за споделено учене: разработване на курс, дизайн на учебната програма, учебни дейности и др. Вземайки предвид различните стилове на учене и с оглед максимално въздействие и разпространение, резултатите от тази фаза са пилотен курс за обучители (лице в лице), електронна платформа за учене за изграждане на общност за учене отвъд европейските граници и масов онлайн курс, които могат да се използват в различни програми за обучение в Европа. За да реализират всичко това, партньорите ще организират шест транснационални срещи, четири мултиплициращи събития и международна конференция за подкрепата в приобщаващото образование.

Интелектуални продукти, които ще бъдат произведени в рамките на проекта:

O1 Допълнителна подкрепа за приобщаващо образование в Европа: доклад, информационен лист, статия;
O2 Обучение на подкрепящия персонал: силни страни и пропуски;
O3 Ръководство за допълнителна подкрепа;
O4 Сборник: допълнителна подкрепа, анализирана в практиката;
O5 Mасов онлайн курс: Допълнителна подкрепа в приобщаващото образование – Карин дом е водеща организация за разработване на този курс;
O6 Пилотен курс: Допълнителна подкрепа;
O7 Платформа за подкрепа в приобщаващото образование.

download