За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Проект „Активни младежи за устойчиво бъдеще – НПО сектора като възможност за развитие“

Финансиран от: Община Варна „Младежки проекти 2021“

Период на изпълнение: 01.07-15.10.2021

Лице за контакт: Дарина Райкова 

+359 52 302 518

draykova@karindom.org 

Цел на проекта: 

Чрез серия от обучения, практически ателиета и събития ще разкрием пред 20 младежи на възраст 15-29 г. от Варна възможностите за реализиране на идеи, инициативи и кампании в рамките на неправителствения сектор. Целта на проекта е младите хора да видят в неправителствения сектор възможности за личностно и професионално израстване, за промяна на нагласи, за подобряване на средата, за застъпничество и активна гражданска роля и позиция. Фокус бихме искали да дадем на социалното предприемачество, тъй като на ниво политики на ЕС то е идентифицирано като ключов инструмент за иновации и преодоляване на проблемите на социалната изолация. 

Подцели на проекта са: 

Осмисляне свободното време на младежите; 

Придобиване на ценни знания и умения за функционирането на една неправителствена организация и защо е важна ролята на НПО сектора у нас; 

Разпространение сред тях на философията за социалното предприемачество и природосъобразното мислене и тяхното съчетаване в полезни, дългосрочни и устойчиви дейности с положителен ефект върху средата и обществото. Укрепване на предприемаческия дух; 

Насърчаване на креативното и иновативно мислене и активност; 

Придобиване на умения за вземане на решения, работа в екип, адаптивност, социални умения, умения да се развиват непрекъснато; 

Подкрепа на създаването на start-up със социални цели; 

Намаляване нивото на безработица сред младите хора; 

Повишаване на толерантността и насърчаване на социалната отговорност у младите хора. 

Развитие на филантропия и доброволчество за повишаване на толерантността и социалната отговорност на гражданското общество. 

Дейности: 

Информация за предстоящите дейности по проекта ще бъде качвана на фейсбук страницата https://www.facebook.com/karindom.org и сайта на Карин дом https://karindom.org/proekti/ 

  1. Провеждане на онлайн анкета и конкурс за участие – ще се проведе в периода 07-20.07.2021 чрез Формуляр за кандидатстване
  2. Подбор на участници – в периода 21 – 23.07.2021
  3. Планиране, подготовка и провеждане на обучения, ателиета, срещи и събития по различни теми – 26.07-15.10.2021
  4. Дейностите ще се провеждат 2-3 пъти месечно през седмицата за по няколко часа на открито в градината на Карин дом. Ще се радваме да успеете да се включите във всички срещи, защото гарантираме, че ще са полезни и интересни.

Ще срещнем участниците с експерти с опит в сфери като социално предприемачество, продуктов дизайн и креативно писане, продуктова фотография, финансиране на неправителствена организация, планиране, организиране и отчитане на дарителска/благотворителна кампания/инициатива, както и присъствие на НПО в социалните мрежи, от които директно ще могат да почерпят знания.  

Очаквани резултати:

В края на проекта вярваме, че ще имаме по-уверени, автономни млади хора, с устойчиви морални и етични ценности, способни да взимат важни и обмислени решения и с добър набор от професионални, социални и граждански знания и умения за управление на една идея в неправителствения сектор. 

Конкретни очаквани резултати:

Повишаване на капацитета за мислене „извън кутията“ и т.нар. конвенционално мислене; 

Способност у младежите да наблюдават обикалящата ги среда и да инициират промени чрез разнообразни проекти/програми/инициативи, възползвайки се от безкрайните възможности, които НПО секторът предлага не само в България, но и в чужбина; 

Повишена сензитивност спрямо наболели в обществото теми и проблеми и стремеж за тяхното разрешаване; 

Повишени умения и познания на младежите в различни области; 

Повишена социална чувствителност на младите хора; 

Повишена готовност за включване в дейности на неправителствени организации и реализиране на собствени идеи в сектора; 

Генерирани идеи за бъдещи събития със социална насоченост; 

Променени нагласи на младите хора по отношение на хора от уязвими групи; 

Ползотворна съвместна работа и работа в екипи на хора от различни среди, с различен социален статус; 

Повишена мотивация за развиване на подобни доброволчески идеи и инициативи и младежки start-up; 

Популяризиране важността на темата за гражданското образование, филантропията, доброволчеството и дарителството като основен социално-образователен елемент и показател за стабилно социално отговорно общество сред деца, подрастващи и възрастни

Снимка: Йорданка Маринова