За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

10-15 февруари 2020 – първа визита за обмяна на опит на Карин дом с организации в Исландия

На 10-15 февруари 2020 ще се проведе първата визита за обмяна на опит на представители на Карин дом с организации в Исландия. Специалисти от Карин дом и родители ще посетят социални и образователни услуги в Исландия с цел обмяна на опит и знания по отношение на приобщаващото образование на деца със специални потребности. По-конкретно ще се цели запознаване с дейности по скрининг, ранна подготовка на деца за преход към детска ясла/градина/училище, среда и начин на обучение в специални и общообразователни структури. Фокус на визитите е и междусекторното сътрудничество, обучения на учители и родители и обмен с родителски организации.

 

Active-citizens-fund

 

Цялата отговорност за съдържанието публикуваната информацията се носи от Фондация Карин дом и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.