За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

„Моето послание на моя език! – за правото на младите хора да бъдат чути и силата на доброто послание“

„Моето послание на моя език! – за правото на младите хора да бъдат чути и силата на доброто послание“ – проектът стартира през месец юни и е насочен към младежи на възраст 15-29 г. от гр. Варна.

Регистрация за участие, направете ТУК!

Цели и очаквани резултати:

 • Промотиране на доброволчеството като висша ценност и право
 • Социална ангажираност на младите хора
 • Изграждане на умения за медийна грамотност у младежите – търсене и представяне на позитивна и добра новина
 • Стимулиране на ефективната комуникация между младежите и на младите хора с общността – “ Моето послание – на моя език”
 • Насърчаване на приемствеността в доброволческите екипи
 • Разширяване на доброволческата общност
 • Формиране на адекватна самооценка у младите доброволци
 • Стимулиране активността на младите хора
 • Повишаване чувствителността на младите хора към нуждите на обществото
 • Извеждане на преден план съществената роля на доброволеца
 • Запознаване с възможностите за младежко предприемачество, като се фокусираме върху контекста на „социалното предприемачество“ – един изключителен инструмент за устойчива социална икономика и отговорно общество.
 • По-широк обхват на целевата група – провеждане на дейности на открито/обществени места
 • Повишаване чувствителността към проблемите на околната среда и как биха могли да въздействат чрез различни дейности – досега във всички младежки проекти и инициативи Карин дом застъпва темата за екологията. Като сертифицирано еко училище и носител на зелен флаг, Карин дом припознава темата за опазване на околната среда като своя и намира място както в дейности, насочени към общността, така и в пряката терапевтична работа с децата със специални потребности, с които работи.
 • Предоставяне на ценни ресурси за подкрепа на тяхното личностно израстване и усъвършенстванеОсмисляне свободното време на младежите;
 • Придобиване на ценни знания и умения за функционирането на една неправителствена организация и защо е важна ролята на НПО сектора у нас;
 • Разпространение сред тях на философията за социалното предприемачество и природосъобразното мислене и тяхното съчетаване в полезни, дългосрочни и устойчиви дейности с положителен ефект върху средата и обществото. Укрепване на предприемаческия дух;
 • Насърчаване на креативното и иновативно мислене и активност;
 • Придобиване на умения за вземане на решения, работа в екип, адаптивност, социални умения, умения да се развиват непрекъснато;
 • Намаляване % на младежката безработица чрез умения за изготвяне на CV, доброволческо CV и подготовка за първа работа.

Основни дейности:

 • Мисия „Доброволец“ – училище за доброволци
 • Училище за медийна култура – практически тренинги на теми като: „Време за добрата новина“, „Как да организираме информационна кампания“ и др.
 • „Време за добри дела“ – младежка модна линия с кауза – творчество и продукти с каузат. От идея до продукт или „Как създаваме бранд и продукти с кауза“
 • Социално предприемачество и срещи с представители на социално отговорен бизнес.

Проектът се финансира от програма „Младежки проекти 2023“ на Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.